กรุณากรอกข้อมูลของท่าน


* กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำและหน่วยงานโดยนำเครื่องหมาย ( - ) ออก
* ใส่เลขที่ผู้ใช้น้ำและหน่วยงานตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างใบแจ้งค่าน้ำประปา